Algemene Voorwaarden Amsterdam Cooking Workshops

Deze algemene voorwaarden van Amsterdam Cooking Workshops zijn voor het laatst aangepast op 20 oktober 2021.


1 – Definities

1.1 Amsterdam Cooking Workshops: de eenmanszaak met inbegrip van al haar handelsnamen, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 56117493, gevestigd aan Vrijheidslaan 26-1, 1078 PK Amsterdam, Nederland.

1.2 Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Amsterdam Cooking Workshops een overeenkomst sluit voor de verkoop van Producten en/of Diensten, waaronder maar niet beperkt tot de organisator, initiatiefnemer, contactpersoon van de opdrachtgever of een gemachtigde van de opdrachtgever als alsmede alle deelnemers aan de Diensten van Amsterdam Cooking Workshops.

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Amsterdam Cooking Workshops, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de door Amsterdam Cooking Workshops geleverde Producten en/of Diensten.

1.4 Diensten: kookworkshops verzorgd door Amsterdam Cooking Workshops.

1.5 Producten: kookworkshops en/of daaraan gerelateerde artikelen verzorgd door Amsterdam Cooking Workshops.

2 – Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (inclusief maar niet beperkt tot offertes, onderhandelingen en overeenkomsten) over te leveren Producten of te vervullen Diensten.

2.2 Amsterdam Cooking Workshops is niet gebonden aan offertes en/of mondelinge afspraken indien deze zijn gesloten door een persoon die niet bevoegd is Amsterdam Cooking Workshops rechtsgeldig te vertegenwoordigen, tenzij de offertes en/of mondelinge afspraken schriftelijk zijn en schriftelijk zijn bevestigd door bevoegd personeel.

Artikel 3 – Totstandkoming van een overeenkomst en de inhoud daarvan

3.1 Indien de Klant Amsterdam Cooking Workshops verzoekt een offerte te maken voor Producten en/of Diensten, wordt dit gezien als een uitnodiging tot het doen van een offerte door Amsterdam Cooking Workshops.

3.2 De Klant is nimmer gebonden aan een schriftelijke en/of mondelinge offerte van Amsterdam Cooking Workshops. De offerte is bindend indien de offerte een termijn bevat waarin de Klant kan instemmen, tenzij in de offerte staat dat de offerte onherroepelijk is. Wanneer deze termijn niet in een schriftelijke offerte is opgenomen, vervalt de offerte twee weken nadat de offerte is uitgebracht en zonder verder contact te hebben gehad met Amsterdam Cooking Workshops. Deze termijn kan op verzoek van de Klant worden verlengd.

3.3 Een overeenkomst tussen Klant en Amsterdam Cooking Workshops komt tot stand wanneer de aanvaarding van de offerte Amsterdam Cooking Workshops binnen voornoemde termijn van twee weken bereikt.

3.4 Indien de Klant bij de aanvaarding van de offerte naar afwijkende algemene voorwaarden verwijst, zijn die algemene voorwaarden niet van toepassing. Alleen deze schriftelijke voorwaarden zijn van toepassing. Indien de Klant de offerte aanvaardt maar deze voorwaarden uitdrukkelijk niet aanvaardt, wordt de offerte door Amsterdam Cooking Workshops geweigerd, in welk geval er sprake is van een tegenofferte.

3.5 Aanvaarding alsmede bevestiging van een offerte die wezenlijke wijzigingen, beperkingen of aanvullingen bevat, geldt als tegenofferte en weigering van de oorspronkelijke offerte.

3.6 Aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen genoemd in het vorige artikel worden gezien als extra/gewijzigde voorwaarden met betrekking tot, waaronder maar niet beperkt tot prijs, betaling, kwaliteit, kleding, hoeveelheid van de Producten en/of Diensten, plaats en tijdstip van levering, omvang van de aansprakelijkheid van de ene partij jegens de andere en de beslechting van geschillen.

Artikel 4 – Prijs

4.1 Amsterdam Cooking Workshops behoudt zich het recht voor prijzen van Producten en/of Diensten te wijzigen tussen de bevestiging van een bestelling en levering van de Producten en/of Diensten. Amsterdam Cooking Workshops is verplicht prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de Klant door te geven.

4.2 Amsterdam Cooking Workshops rekent per deelnemer een vaste prijs voor de Diensten, waarbij diner en non-alcoholische dranken zijn inbegrepen. Amsterdam Cooking Workshops staat niet toe dat Klanten hun eigen alcoholische dranken meenemen naar de kookworkshops.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Klant deze betalingsverplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, behoudt Amsterdam Cooking Workshops zich het recht voor de levering van Producten en/of Diensten op te schorten.

5.2 Indien de Klant de betaling niet binnen de in 5.1 genoemde termijn heeft voldaan, is de Klant in verzuim met betrekking tot de overeenkomst en is Amsterdam Cooking Workshops niet gehouden tot ingebrekestelling. Vanaf dat moment is de Klant de wettelijke rente verschuldigd over de onbetaalde contractuele verplichting.

5.3 Amsterdam Cooking Workshops behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor geheel of gedeeltelijk betaling te vorderen alvorens de Producten te leveren of de overeengekomen Diensten te verlenen.

5.4 Alle betalingen strekken steeds en uitsluitend ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

5.5 Alle betalingen dienen in Euro te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien beide partijen overeenkomen dat betaling in een andere valuta zal geschieden, is de valutakoers op de dag van de factuur de geldende valutakoers. De Klant is verantwoordelijk voor de kosten van de ombouw of eventuele schade die Amsterdam Cooking Workshops lijdt door inruilwinsten en -verliezen.

5.6 Indien de Klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, kan Amsterdam Cooking Workshops een derde inschakelen om de openstaande factuur te innen. De klant is verantwoordelijk voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 91,00 excl. BTW.

Artikel 6 – Orderwijzigingen

6.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de Klant, die leiden tot kosten die niet in de overeenkomst of orderbevestiging zijn opgenomen, worden via de factuur, zoals vermeld in artikel 5.1, aan de Klant in rekening gebracht.

6.2 In geval van wijzigingen dient de Klant deze minimaal zeven (7) dagen voordat de Diensten worden verleend aan Amsterdam Cooking Workshops te melden. De wijzigingen moeten schriftelijk zijn en hebben goedkeuring nodig van Amsterdam Cooking Workshops.

6.3 Wijzigingen die worden gecommuniceerd na afloop van de termijn van artikel 6.2 of wijzigingen die Amsterdam Cooking Workshops niet goedkeurt, kunnen niet worden opgenomen in de te leveren Diensten.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Amsterdam Cooking Workshops is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Amsterdam Cooking Workshops is beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geschil door haar verzekering wordt uitgekeerd.

7.2 Amsterdam Cooking Workshops is jegens een Klant of derde niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de Producten en Diensten van Amsterdam Cooking Workshops, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Amsterdam Cooking Workshops.

7.3 Amsterdam Cooking Workshops is noch jegens de Klant noch jegens derden aansprakelijk voor enige schade aan hun kleding of andere zaken, tenzij de schade met opzet is veroorzaakt of het gevolg is van bewuste roekeloosheid. Amsterdam Cooking Workshops is nimmer aansprakelijk voor eventuele gevolgschade.

7.4 Amsterdam Cooking Workshops is noch jegens de Klant, noch jegens derden aansprakelijk voor schade en/of letsel, tenzij de schade en/of letsel is veroorzaakt met opzet of het gevolg is van bewuste roekeloosheid. De Klant stemt ermee in dat Amsterdam Cooking Workshops niet aansprakelijk is jegens derden indien de schade van deze derde is veroorzaakt door Diensten en/of Producten van Amsterdam Cooking Workshops, tenzij de schade is veroorzaakt met opzet of het gevolg is van bewuste roekeloosheid.

7.5 Amsterdam Cooking Workshops is niet aansprakelijk voor vergoedingen van kosten, schade en rente indien zij door ‘overmacht’ de overeengekomen Producten en/of Diensten niet zou kunnen leveren. Van overmacht is sprake indien Amsterdam Cooking Workshops de overeengekomen uitvoeringen van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen, door een probleem waarvan de oorzaak buiten de macht van Amsterdam Cooking Workshops ligt. Overmachtsituaties zijn onder meer: geen of niet tijdige levering van de Producten en/of Diensten indien haar leveranciers niet tijdig leveren, ziekte van personeel van Amsterdam Cooking Workshops en/of door Amsterdam Cooking Workshops ingeschakelde derden, stakingen en andere oorzaken van bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, tekort aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsoptreden, overstroming, oorlog, oorlogsgevaar, hoogwater, storm, ijzel, sneeuw en andere soortgelijke weersomstandigheden. Amsterdam Cooking Workshops is in voornoemde gevallen niet aansprakelijk.

Artikel 8 – Annulering privégroep kookworkshops of andere privégroepsdiensten

8.1 Privé kookworkshops of andere privégroepsdiensten moeten ten minste twee (2) weken (d.w.z. 14 dagen) voor de startdatum van de dienst worden geannuleerd voor een volledige (100%) restitutie van de factuur. Bij annulering minimaal één (1) week (d.w.z. 7 dagen) voor de datum van aanvang van de besloten groepskookworkshop of andere privégroepsdienst, restitueert Amsterdam Cooking Workshops de helft (50%) van de factuur.

8.2 Het aantal personen dat een Privé Kookworkshop of andere Privé Dienst zal bijwonen, zoals door de Klant aan Amsterdam Cooking Workshops is medegedeeld, is bindend. De Klant kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het gedeeltelijk annuleren van de bestelling, ingeval van wijziging van de groepsgrootte, van een kookworkshop voor privégroepen of een andere privégroepsdienst indien de Klant dit minstens 72 uur voor de aanvangsdatum van de Dienst meedeelt. Indien blijkt dat Amsterdam Cooking Workshops de Dienst aan meer mensen moet verlenen dan is overeengekomen, heeft Amsterdam Cooking Workshops het recht om te weigeren de Dienst aan meer mensen dan het overeengekomen aantal te verlenen, of om de Dienst aan deze personen tegen reguliere voorwaarden te aanvaarden. In alle gevallen van gedeeltelijke annulering later dan voor de genoemde termijn van 72 uur, is de Klant aansprakelijk voor alle betaalde kosten voor inventaris en derden. In dat geval is de Klant aansprakelijk voor alle betalingsverplichtingen jegens Amsterdam Cooking Workshops voor de overeenkomst met deze Klant.

Artikel 9 – Annulering open groep kookworkshops of andere open groepsdiensten

9.1 De Klant kan niet aansprakelijk worden gesteld bij het geheel of gedeeltelijk annuleren van de bestelling van een open groep kookworkshop of andere open groep Dienst, indien de Klant dit minstens twee (2) weken (d.w.z. 14 dagen) voor aanvang van de Dienst meedeelt.

9.2 De Klant is gerechtigd iemand anders in zijn plaats te sturen wanneer dit vooraf schriftelijk aan Amsterdam Cooking Workshops is medegedeeld.

Artikel 10 – Cadeaubonnen

10.1 Cadeaubonnen zijn geldig tot twee (2) jaar nadat ze door Amsterdam Cooking Workshops zijn verkocht. De cadeaubon verliest zijn waarde na twee (2) jaar en kan niet worden gebruikt als betaalmiddel, tenzij anders vermeld op de cadeaubon. De kookworkshop of andere Service kan plaatsvinden later dan twee (2) jaar nadat de cadeaubon is verkocht.

10.2 Cadeaubonnen zijn niet gekoppeld aan een bepaalde persoon en kunnen aan iedereen worden gegeven.

10.3 Cadeaubonnen of de restwaarde van een cadeaubon zijn niet inwisselbaar voor geld. De restwaarde van een cadeaubon kan worden gebruikt voor een volgende bestelling of een extra persoon om de Service bij te wonen. Restwaardes worden bijgehouden door Amsterdam Cooking Workshops. Restwaardes zijn alleen te gebruiken binnen twee (2) jaar na verkoop door Amsterdam Cooking Workshops.

10.4 Indien het totaalbedrag van de bestelling van een Dienst door de Klant hoger is dan de waarde van de gebruikte cadeaubon(nen), dient het nog te betalen bedrag te worden voldaan met een van de volgende betaalmethoden: bankoverschrijving

Artikel 11 – Beëindiging overeenkomst

11.1 Indien Amsterdam Cooking Workshops het overeengekomen bedrag aan vooruitbetaling of factuur niet uiterlijk 72 uur voor aanvang van de Dienst heeft ontvangen, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden en is de klant aansprakelijk voor 100% van de overeengekomen prijs zoals vermeld in artikel 8. Amsterdam Cooking Workshops is niet aansprakelijk voor enige schadeloosstelling.

11.2 Amsterdam Cooking Workshops heeft altijd het recht – zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn – de overeenkomst te beëindigen indien de Dienst in strijd is met wetten of overheidsvoorschriften of wanneer de Dienst de belangen of ‘goede naam’ van Amsterdam Cooking Workshops zou kunnen schaden.

11.3 in het geval de veiligheid van gasten, personeel en/of anderen onvoldoende is gewaarborgd, of bij verkeerd gebruik van de verstrekte materialen, heeft Amsterdam Cooking Workshops het recht de overeenkomst met de Klant te wijzigen of te ontbinden zonder tot enige schadeloosstelling jegens de Klant gehouden te zijn.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Intellectuele eigendom (inclusief maar niet beperkt tot foto’s en video’s genomen tijdens kookworkshops, websites, auteursrechten, handelsmerken, logo's, concepten en evenementen) gemaakt door Amsterdam Cooking Workshops blijven exclusief eigendom van Amsterdam Cooking Workshops.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

13.1 Op alle offertes en overeenkomsten van Amsterdam Cooking Workshops is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.